Μέρη

Arduino Uno: μέρος του Arduino Starter Kit [http://arduino.cc/en/Main/ArduinoStarterKit]

DHT11 Temperature and Humidity Sensor για μέτρηση θερμοκρασίας και υγρασίας αέρα.

Soil Moisture Sensor (Arduino Compatible) Immersion Gold για μέτρηση υγρασίας χώματος.

Adafruit CC3000 WiFi Shield with Onboard Ceramic Antenna για wireless data logging.